- Dražby - Nová Včelnice -


 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 06/04

vyhotovená podle § 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
v platném znění

Dražebník:

AB - RAKO s. r. o.,

se sídlem Jindřichův Hradec I, nám.Míru 140, PSČ: 37701, Okres: Jindřichův Hradec

IČ: 26019621, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9321

Číslo koncese:           330300-19995-00

Telefon/Fax:               384362325

E-mail:                        kyncl@esnet.cz

Bank. spojení:             ČSOB, č.ú. 162528596/0300

jednající Janem Kynclem, jednatelem společnosti

 

Navrhovatel:  

Martin Meloun, bytem Jindřichův Hradec, Pod Kasárny 971/II, PSČ 377 01, r.č. 750508/1397, ustavený na základě usnesení  Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 11 K 7/2003 ze dne 16. července 2003 správcem konkursní podstaty úpadce:

Jan Teubner,  bytem Bavorov, Na Vodárně 312, r.č. 650420/1671, s místem podnikání Volyně, nám. Hrdinů 67, PSČ 387 01, IČ 40741788. 

 

Čl. I

 

Dražebník AB – RAKO s.r.o. vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb., v platném znění.

 

Datum dražby:           dne 29. června 2004                                   

Místo dražby:              Jindřichův Hradec, nám. Míru 140/I (budova ČSOB), zasedací místnost ve třetím poschodí

Zahájení dražby:         v 15.00 hodin                       

Zápis do dražby:         od 14.30 do 15.00 hodin

 

Dražby se mohou zúčastnit osoby způsobilé k právním úkonům, které mohou nabývat vlastnictví předmětu dražby v  České republice. Účastníci dražby jsou při zápisu do dražby povinni doložit svou  totožnost, popřípadě své oprávnění  jednat za  účastníka dražby, a to u právnických osob včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, nikoli staršího tří měsíců, a v případě zastupování na základě plné moci předložit úředně ověřenou plnou moc. Účastníci jsou při zápisu do dražby povinni předložit čestné prohlášení, že účastník není osobou vyloučenou z účasti na dražbě podle § 3 zákona č. 26/2000 Sb. Podmínkou účasti na dražbě je dále řádné a včasné složení dražební jistoty za podmínek stanovených v čl. IV této dražební vyhlášky.

 

Účastníci dražby ani diváci nejsou oprávněni používat v průběhu dražby audiovizuální techniku. Její použití v průběhu dražby k dokumentačním účelům si dražebník vyhrazuje.

 

Vstupné na dražbu pro diváky je 100,- Kč.

 

 

Čl. II

Označení a popis předmětu dražby

 

Předmětem dražby jsou nemovitosti ve vlastnictví úpadce včetně všech součástí příslušenství, a to

 

1)            budova – objekt bydlení č.p. 195 v katastrálním území a obci Nová Včelnice,  část obce Nová Včelnice, postavená na pozemku parc. č. st. 154/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  v katastrálním území a obci Nová Včelnice,

 

2)            pozemek parc. č. st. 154/2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,  v katastrálním území a obci Nová Včelnice, evidovaná výměra parcely 911 m2,

 

3)            pozemek parc. č. st. 194/10, druh pozemku ostatní plocha,  v katastrálním území a obci Nová Včelnice, evidovaná výměra parcely 239 m2,

 

         když všechny popsané nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím jsou ve vlastnictví úpadce a jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 1099 vedeném pro obec Nová Včelnice,  katastrální území Nová Včelnice.

 

 

Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, se nachází v zastavěné části města Nová Včelnice na nároží ulic Nádražní a U nádraží, za železničním přejezdem při příjezdu od Jindřichova Hradce. Budova č.p. 195 je přístupná z obou uvedených ulic. Do Nádražní ulice (původní hlavní průjezd městem) jsou situovány venkovní schody pro východ z bývalého kina resp. jeviště na pozemek parc.č. 194/10. Z ulice U nádraží, která je rovnoběžná s úzkorozchodnou železniční  tratí J.Hradec – Obrataň,  je situován přímý vchod do prostor využívaných dříve jako  kavárna a k ubytování správce.

 

Rovněž z ulice U nádraží, takto mezi draženou budovou č.p. 195 a sousedním domem č.p. 194 jsou situována vrata pro vstup na pozemek parc. č. st. 154/2 (zastavěná plocha a nádvoří), resp. jeho nezastavěnou část tvořící nádvoří draženého objektu. 

 

Upozorňuje se na skutečnost, že tato vrata i nezastavěnou část pozemku parc. č. st. 154/2 užívají majitelé sousedících budov, domů č.p. 194 a č.p. 384 k přístupu resp. příjezdu a vstupu ze dvora ke svým nemovitostem.  V katastru nemovitostí však v současné době není v této souvislosti k pozemku parc. č. st. 154/2 v ničí prospěch zapsáno věcné právo tento pozemek zatěžující.

 

Na uvedeném pozemku parc. č. st. 154/2 (ve dvoře) je zároveň vybudován septik pro čp. 195 včetně kanalizace.

 

Před sousedním domem čp. 194 do ulice U nádraží je situována studna. Na sousedním pozemku parc. č. 154/4 takto vázne věcné břemeno braní vody pro vlastníka budovy čp. 195 a  pozemku parc. č. st. 154/2. 

 

Budova čp. 195 je jinak napojena na obecní vodovod, kanalizaci, rozvod NN a státní telefon. Je zde dále možnost napojení na zemní plyn, jehož potrubí vede v Nádražní ulici. Nemovitost je dále napojena vrchním vedením na dálkový rozvod tepla ze sousedního kovozávodu.

 

Budova čp. 195 je částečně podsklepená, přízemní a částečně dvoupodlažní. Naposledy byla užívána jako kino a divadlo, kavárna ve dvou částech, a byl zde ubytován správce. Stáří nemovitosti není doloženo, předpoklad původního stáří je více než 100 let. V roce 1920 byla přestavena na hotel s ubytováním, v roce 1952 vyhořel sál, následně kolem roku 1953 proběhla přestavba na Dům odborů Partex, na začátku 80 let byla přistavěna sociální zařízení do dvora a v patře.

 

První podzemní podlaží je situováno ve dvou částech. První je přístupná bočním vchodem a zahrnuje prostory kotelny a sklep sudových nápojů s navážením po vnitřní šikmé chodbě k terénu až nízké pro navážení, vyústění vlevo u hlavních schodů. Druhá část je přístupná z místnosti maskérny vedle jeviště a zahrnuje 2 prostory pod jevištěm. První nadzemní podlaží je členité, zahrnuje samostatný vstup do prostor využívaných rříve k ubytování správce, dále boční vstup, vlevo je šatna, vpravo kavárna a výčep, sklad lihovin, místnost ozvučení sálu, sklad a sociální zařízení. Další prostor kavárny s okny na dvorek, místnost maskérny, jeviště, kinosál nebo divadelní sál, východ. Druhé nadzemní podlaží je přístupné hlavním schodištěm, navazuje zleva promítací kabina, kancelář, klubovna, kancelář kina, sklad a klubovna nad bytem. Ze schodiště navazuje šatna, sociální zařízení, galérie sálu a 2 místnosti pod pultovým krovem. Na hlavní schodiště navazuje přístup do půdního prostoru nad boční částí a  v úrovni podlahy snížená část podlahy nad stropem sálu. Tento zvětšený prostor krovu byl dříve užíván ke skladování divadelních kulis.

 

Objekt není delší dobu v provozu. Technický stav instalací není doložen a tyto jsou v současné době mimo provoz. Ve dvorní části sedlového krovu nad sálem chybí část střešní krytiny, do objektu tedy zatéká a je poškozován povětrnostními vlivy. Objekt proto vyžaduje provedení urychlených  oprav.

                                                                          

Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojené:

 

Zástavní právo soudcovské podle usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva č.j. E-2201/2002 ze dne 26.8.2002, právní moc ke dni 30.10.2002, pro Okresní správu sociálního zabezpečení Strakonice, pohledávka ve výši 126.968,- Kč. 

 

Zástavní právo smluvní ve prospěch společnosti CDV-2, LTD., Fleet Street 133, Londýn EC4A2BB – Petersborough Court, Spojené království, pohledávka ve výši 2.931.103,- Kč.

 

Zástavní právo smluvní ve prospěch společnosti CDV-2, LTD., Fleet Street 133, Londýn EC4A2BB – Petersborough Court, Spojené království, pohledávka ve výši  2.300.000,- Kč.

 

Nařízení exekuce podle usnesení Okresního soudu ve Strakonicích o nařízení exekuce č.j. 8 Nc-2669/2002-2 

 

Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí podle usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. E 1103/1996 ze dne 17.1.1997

 

Dražební vyhláška podle usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. E 1103/1996 ze dne 12.2.2003

 

Prohlášení konkursu – Krajský soud v Českých Budějovicích, usnesení  č.j. 11 K 7/2003 ze dne 16.7.2003.

 

S draženými nemovitostmi, takto budovou čp. 195 a pozemkem parc. č. st. 154/2, je spojeno právo odpovídající věcnému břemeni braní vody, když nemovitostí služebnou je sousední pozemek parc. č. 154/4 v k.ú. Nová Včelnice.

 

Zástavní práva zanikají v souladu s ust. § 34 odst. 2 zák. č. 26/2000 Sb. a § 28 odst. 5 zákona č.328/1991 Sb. v platném znění, přechodem vlastnictví k předmětu dražby.

 

 

Odhad ceny předmětu dražby:

 

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Rudolfa Vondruše, znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 25.1.1989, pod č.j. 55/89, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je ze dne 11. května 2004, zapsán pod poř. č. 2801 znaleckého deníku.

 

Cena předmětu dražby odhadnutá: 1.869. 290,- Kč

 

 

Čl. III

 

Nejnižší podání činí 790.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát tisíc korun českých). Nejnižší podání nemůže být sníženo ani v případě, že v průběhu dražby nebude učiněno ani výše uvedené nejnižší podání

Stanovený minimální příhoz činí 20.000,- (slovy: dvacet tisíc korun českých)

 

Čl IV.

Výše dražební jistoty činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

Způsob složení dražební jistoty:

 

Dražební jistota se skládá bezhotovostním převodem na bankovní účet dražebníka u Československé obchodní banky, a.s. č.ú. 162528596/0300 (variabilní symbol u právnických osob nebo fyzických osob - podnikatelů  identifikační číslo, u fyzických osob nepodnikatelů rodné číslo bez lomítka), poštovní poukázkou nebo v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle, případně v místě konání dražby v dostatečném předstihu před začátkem dražby (30 minut). Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Nepřipouští se složení dražební jistoty platební kartou nebo šekem. Lhůta pro složení dražební jistoty počíná 1. června 2004 a končí zahájením dražby.

 

Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.) Upozorňuje se na to, že pouhý příkaz k úhradě s razítkem banky složení dražební jistoty neprokazuje. Poté účastník prokáže dražebníkovi svou totožnost resp. další náležitosti uvedené v čl. I této dražební vyhlášky, zapíše se seznamu účastníků dražby a bude mu přiděleno dražební číslo.

 

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota neprodleně, a to  v hotovosti, případně bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi.

 

Čl. V

 

Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Dražební jistota a její příslušenství se započítává vydražiteli na  cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny je vydražitel povinen uhradit cenu do 3 měsíců od skončení dražby. Úhrada zbývající části ceny se provede bezhotovostním převodem, případně složením na bankovní účet dražebníka u Československé obchodní banky, a.s. č.ú. 162528596/0300, nebo  poštovní poukázkou.

 

V případě složení dražební jistoty  ve formě bankovní záruky je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti v plné výši a dražebník mu bez zbytečného dokladu po uhrazení ceny dosažené  vydražením vydá příslušné záruční listiny.

 

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil, do čehož patří i náklady na opakovanou dražbu (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty).

 

 

 

 

 

Čl. VI

Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny:

1. prohlídka na den 10. června 2004 v 15.00 hodin

2. prohlídka na den 22. června 2004 v 15.00 hodin

 

Sraz účastníků v určenou hodinu před vchodem do předmětu dražby.

      

Čl. VII

Nabyl-li  vydražitel  vlastnictví   předmětu  dražby,  je dražebník  povinen předat vydražiteli předmět  dražby  a  listiny,  které  osvědčují  vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem  dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele  vůči předmětu  dražby, a to bez zbytečného odkladu.  O předání předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.

 

Veškeré náklady  spojené s předáním  a převzetím předmětu dražby nese  vydražitel. Tato povinnost se  nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý  vlastník nebo  dražebník nebo jestliže jim  tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost  za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

 

Čl. VII

Ostatní práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby, na dražbě přítomných  nebo dražbou dotčených osob se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění.

 

V Jindřichově Hradci dne  21. května 2004

 

 

Dražebník:                                                                                     Navrhovatel:

 

AB - RAKO s.r.o.                                                                           Martin Meloun

Jan Kyncl, jednatel                                                                         správce konkursní podstaty