- Dražby - Nová Včelnice -


ZNALECKÝ  POSUDEK
 
č. 2801
 

o ceně nemovitosti čp. 195 ( kino či divadlo, kavárna, byt ) v obci a kat. území

N o v á   V č e l n i c e, okres Jindřichův Hradec.  

Objednatel posudku:                                        

AB - RAKO  s.r.o.

nám. Míru  čp. 140/I

377 01 Jindřichův Hradec

  

Účel posudku:                                                   zjištění ceny nemovitosti pro účely dražby 

 

Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., podle stavu ke dni 6.5.2004 posudek vypracoval:

                                                                            Rudolf Vondruš

                                                                            Sládkova ul. 881/II

                                                                            377 01 Jindřichův Hradec

                                                                            tel.: 384 322 340 , 602 133 836

                                                                            e-mail: Rudolf.Vondrus@seznam.cz

Posudek obsahuje včetně titulního listu 13 stran textu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních.

V Jindřichově Hradci 11.5.2004


 

A. Nález

1. Znalecký úkol

ocenit nemovitost dle vyhlášky 

2. Informace o nemovitosti

Název nemovitosti:     čp. 195

Adresa nemovitosti:   Nádražní  čp. 195

378 42 Nová Včelnice

Kraj:                         Jihočeský

Okres:                       Jindřichův Hradec

Katastrální území:       Nová Včelnice

Počet obyvatel:          2 467

Základní cena stavebního pozemku: 45,88 Kč/m2

3. Prohlídka a zaměření nemovitosti

Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 6.5.2004 za přítomnosti  správce konkurzní podstaty pana Martina Melouna     .

4. Podklady pro vypracování posudku

- výpis z KN - LV č. 1099 ze dne 3.5.2004 Kat. úřadu v J.Hradci

- kopie katastrální mapy  v měř. 1:2000

- informace a údaje sdělené objednatelem posudku

- informace a údaje zjištěné na Stavebním úřadě v Nové Včelnici   

- skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém 

- žádné další doklady nebyly předloženy

5. Vlastnické a evidenční údaje

Teubner Jan ( 650420/1671 ) 

6. Dokumentace a skutečnost

projektová dokumentace není k dispozici na žádný objekt nemovitosti, posudek se zpracovává podle zaměření zjištěném na místě samém a podle údajů získaných.

 

 

 

 

 

7. Celkový popis nemovitosti

Oceňovaná nemovitost čp. 195 se nachází v zastavěné části města Nová Včelnice na nároží ulic Nádražní a U nádraží za žel. přejezdem při příjezdu od J.Hradce. Nemovitost je přístupná z obou ulic, do Nádražní ulice která je původní hlavní průjezd města jsou situovány venkovní schody pro východ z kina a jeviště na pozemek parc.č. 194/10 kde se dále oceňují venkovní úpravy a porosty , z ulice U nádraží která je rovnoběžná s žel. tratí J.Hradec - Obrataň je situován vchod do kavárny a bytu ( část živ. plochy v rozsahu dle snímku je oceňována ) . Vlevo od konce budovy bytu k nemovitosti čp. 194  jsou situována vrata pro vstup na pozemek který patří k nemovitosti a je oceňován, zároveň však je z tohoto pozemku vstup do čp. 194 a dalšího RD na dvorku. Na tomto pozemku byl vybudován septik pro čp. 195 vč. kanalizace.

Před domem čp. 194 a menší části vrat je situována studna, která není oceňována, dle LV část B1 však je pro vlastníka čp. 195 zapsáno jiné právo - Věcné břemeno braní vody. Budova čp. 195 je napojena na obecní vodovod, kanalizaci, rozvod NN a státní telefon. Je možnost napojení na zemní plyn jehož potrubí vede v Nádražní ulici. Nemovitost je dále napojena vrchním vedením na dálkový rozvod tepla ze sousedního kovozávodu.

Nemovitost je částečně podsklepená, přízemní a částečně dvoupodlažní. Naposledy byla užívána jako kino a divadlo, kavárna ve dvou částech a byt. Stáří nemovitosti není doloženo, předpoklad více než 100 let, v roce 1920 byla přestavena na hotel s ubytováním, v roce 1952 vyhořel sál, následně kolem roku 1953 proběhla přestavba na Dům odborů Partex, na začátku 80 let byla přistavěna sociální zařízení do dvora a v patře.

Nemovitost již není cca 8 let v provozu, tech. stav instalací není doložen, do objektu vnikaly nepovolané osoby které rozkrádaly a ničily zařízení, ve dvorní části sedlového krovu nad sálem chybí část střešní krytiny, do objektu tedy zatéká a je poškozován i povětrnostními vlivy.           

8. Obsah posudku

a) Hlavní stavby

a1) Budova

b) Venkovní úpravy

b1) Plotová vrata

b2) Živičná plocha

b3) Betonová mazanina

b4) Terasa

b5) Venkovní schody

b6) Septik

b7) Kanalizační šachta

b8) Přípojka kanalizace

c) Porosty

c1) Porosty

d) Pozemky

d1) Pozemky


 

 

B. Posudek

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

a) Hlavní stavby

a1) Budova - § 3

Budova je částečně podsklepená, přízemní a částečně dvoupodlažní. Zařazení typ “D” kulturní účely. 1. PP je situováno ve dvou částech. 1. část je přístupná bočním vchodem a zahrnuje prostory kotelny a sklep sudových nápojů s navážením po vnitřní šikmé chodbě k terénu až nízké pro navážení, vyústění vlevo u hlavních schodů. 2. část je přístupná z maskérny vedle jeviště a zahrnuje 2 prostory pod jevištěm. 1. NP je členité, zahrnuje samostatný vstup do bytu ( v době prohlídky nepřístupný ), dále boční vstup, vlevo je šatna, vpravo kavárna a výčep, sklad lihovin, místnost ozvučení sálu, sklad a sociální zařízení. Další prostor kavárny s okny na dvorek, místnost maskérny , jeviště, kinosál nebo divadelní sál, východ. 2. NP je přístupné hlavním schodištěm, navazuje zleva promítací kabina, kancelář, klubovna, kancelář kina, sklad a klubovna nad bytem. Ze schodiště navazuje šatna, sociální zařízení, galérie sálu  a 2 místnosti pod pultovým krovem. Na hlavní schodiště navazuje přístup do půdního prostoru nad boční částí a  v úrovni podlahy snížená část podlahy nad stropem sálu. Tento zvětšený prostor krovu byl využit ke skladování divadelních kulis. Původní stáří objektu kolem 100 let, rekonstrukce v roce 1954, přístavby ve roce 1982. Nemovitost vyžaduje urychlené opravy, instalace jsou mimo provoz, opotřebení jednotlivých konstrukcí je vypočteno analytickou metodou.        

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Budova:                                                 D. kulturní účely

Svislá nosná konstrukce:                         zděná

Kód standardní klasifikace produkce:     46.21.16.3..1

Zastavěné plochy a výšky podlaží:

 

 

 

1. PP ( podzemní podlaží ) :  9,40*13,20+8,20*7,70

=

187,22 m2

1. NP ( nadzemní podlaží ) :                                            9,80*22,55+10,25*16,80+6,30*13,30+11,90*11,50+5,0*7,70+5,95*6,0

=

688,03 m2

2. NP ( nadzemní podlaží ) :                                            9,80*2,35+10,25*16,80+6,30*13,30+6,20*9,30

=

336,68 m2

 

Název podlaží

Zastavěná plocha

Konstrukční výška

Součin

1. PP ( podzemní podlaží ) :

187,22 m2

2,80 m

524,22 m3

1. NP ( nadzemní podlaží ) :

688,03 m2

4,00 m

2 752,12 m3

2. NP ( nadzemní podlaží ) :

336,68 m2

3,20 m

1 077,38 m3

Součet

1 211,93 m2

 

4 353,72 m3

 

Průměrná výška podlaží:

PVP = 4 353,72 / 1 211,93 = 3,59 m

Průměrná zastavěná plocha podlaží:

PZP = 1 211,93 / 3 = 403,98 m2

Obestavěný prostor:

1. PP do terénu :

187,22*2,25

=

421,25 m3

sokl :

9,80*32,80*(0,20+0,50+0,80+0,40)/4

=

152,68 m3

1. NP :

(9,80*22,25+10,25*16,80+6,30*13,30)*4,0+11,90*3,80*3,70+(16,90*6,70+5,95*6,0)*(3,80+4,60)/2

=

2 688,98 m3

2. NP :

336,68*3,20

=

1 077,38 m3

krov :

9,80*22,25*4,40/2+10,25*16,80*4,40/2+6,30*13,30*3,80/2

=

1 017,75 m3

 

Obestavěný prostor – celkem:

 

=

5 358,04 m3

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 2):                                                                  =                      2 611,- Kč/m3

Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4):                                                *                             0,9390

Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) :                                                        *                             0,9363

Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP) :                                                       *                             0,8850

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):                                         *                             0,8564

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,7470

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Základní cena upravená                                                                     =                      1 142,85 Kč/m3

Plná cena:                                    5 358,04 m3 * 1 142,85 Kč/m3          =               6 123 436,01 Kč

Výpočet opotřebení analytickou metodou

Opotřebení analytickou metodou: 71,5973 %

Úprava ceny za opotřebení                                                                    -                4 384 214,85 Kč

 

Budova - zjištěná cena                                                                        =               1 739 221,16 Kč

b) Venkovní úpravy

b1) Plotová vrata  - § 10

Plná plechová vrata vel. 3,0/2,0 bm.

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 14.6. Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.64.4

Počet:  1,00 ks

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):               1,00 ks  *  3 700,- Kč/ks          =                      3 700,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,6790

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                      2 335,82 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 20 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 40 = 50,000 %              -                       1 167,91 Kč

 

Plotová vrata  - zjištěná cena                                                             =                      1 167,91 Kč

b2) Živičná plocha  - § 10

Živičná plocha před bočním vstupem.

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 8.4.2. Plochy s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad kamenivo obal. asfaltem

Kód standardní klasifikace produkce: 46.23.11.5

Výměra:  3,0*16,0  =  48,00 m2

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):               48,00 m2  *  400,- Kč/m2          =                    19 200,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,7730

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                    12 799,64 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 22 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 18 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 22 / 40 = 55,000 %              -                       7 039,80 Kč

 

Živičná plocha  - zjištěná cena                                                            =                      5 759,84 Kč

b3) Betonová mazanina  - § 10

Okapové chodníky z betonové mazaniny.

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 8.2.1. Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl. 10 cm

Kód standardní klasifikace produkce: 46.23.11.5

Výměra:  0,50*26,90+0,35*29,0  =  23,60 m2

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):               23,60 m2  *  235,- Kč/m2          =                      5 546,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,7730

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                      3 697,23 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 22 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 18 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 22 / 40 = 55,000 %              -                       2 033,48 Kč

 

Betonová mazanina  - zjištěná cena                                                   =                      1 663,75 Kč

b4) Terasa  - § 10

Terasa u hlavního vstupu nad chodbou pro zásobování sudy. 

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 34.6. Terasa, výška nad 1 do 1,5 m na dvou řadách zděných sloupků

Kód standardní klasifikace produkce: 46.39.99

Výměra:  1,10*4,20  =  4,62 m2

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):              4,62 m2  *  3 190,- Kč/m2          =                    14 737,80 Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,6790

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                      9 304,03 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 50 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,500 %              -                       5 815,02 Kč

 

Terasa  - zjištěná cena                                                                        =                      3 489,01 Kč

b5) Venkovní schody  - § 10

Venkovní předložené schody, hlavní vstupy z Nádražní ulice. 

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 12.6. Schodiště - žulové stupně, lože z písku

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.64.5

Délka:  2,0*6+1,90*6  =  23,40 m

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):              23,40 m  *  1 000,- Kč/m          =                    23 400,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,6790

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                    14 772,51 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 50 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,500 %              -                       9 232,82 Kč

 

Venkovní schody  - zjištěná cena                                                       =                      5 539,69 Kč

b6) Septik  - § 10

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 2.4.2. Septiky nad 15 m3 obestavěného prostoru

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.41.4

Výměra:  2,70*4,20*3,50  =  39,69 m3

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):            39,69 m3  *  2 800,- Kč/m3          =                  111 132,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,8640

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                    77 888,42 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 50 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,500 %              -                     48 680,26 Kč

 

Septik  - zjištěná cena                                                                         =                    29 208,16 Kč

b7) Kanalizační šachta  - § 10

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 2.2.2. Kanalizační šachta skružená z prefa dílců - hloubka 3.00 m

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.41.4

Počet:  1,00 ks

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):               1,00 ks  *  9 450,- Kč/ks          =                      9 450,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,8640

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                      6 623,16 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 50 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,500 %              -                       4 139,48 Kč

 

Kanalizační šachta  - zjištěná cena                                                    =                      2 483,68 Kč

b8) Přípojka kanalizace  - § 10

Zatřídění pro potřeby ocenění:

Venkovní úprava: 2.1.1. Přípojka kanalizace DN 150 mm

Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.41.4

Délka:  20,00 m

Ocenění:

Základní cena (dle příl. č. 11):              20,00 m  *  1 180,- Kč/m          =                    23 600,- Kč

Polohový koeficient K5 (příl. č. 13 - dle významu obce):                         *                             1,0000

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP):                          *                             1,8640

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):                 *                             0,3760

 

Plná cena:                                                                                              =                    16 540,39 Kč

Výpočet opotřebení lineární metodou

Stáří (S): 50 roků

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 30 roků

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků

Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 80 = 62,500 %              -                     10 337,74 Kč

 

Přípojka kanalizace  - zjištěná cena                                                   =                      6 202,65 Kč

c) Porosty

c1) Porosty

Okrasné dřeviny: příloha č. 34

Název

Stáří
[roků]

Počet / výměra

Jedn. cena [Kč/jedn.]

Srážka [%]

Upr. cena [Kč/jedn.]

Cena
[Kč]

thůje

20

7,00 ks

1 430,00

 

1 430,00

10 010,00

stř. smrk

15

2,00 ks

15 250,00

40%

9 150,00

18 300,00

okrasný keř

15

1,00 ks

380,00

 

380,00

380,00

Součet

 

28 690,00

Polohový koeficient (dle příl. č. 34):

 

*

1,00

Koeficient prodejnosti Kp:

 

*

1,00

Celkem - okrasné dřeviny

 

28 690,00

                 

Porosty  - zjištěná cena                                                                                =             28 690,- Kč

d) Pozemky

d1) Pozemky   - § 27 - § 31

Dle výpisu z KN se jedná o parcely číslo:

- St. 154/2    o výměře   911 m2  čp. 195  zastavěná plocha a nádvoří

- 194/10       o výměře   239 m2                ostatní plocha

Pozemek je situován na hlavní třídě města, je možnost napojení na zemní plyn.

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2:

Název

Parcelní číslo

Výměra
[m2]

Jedn. cena
[Kč/m2]

Cena
[Kč]

zastavěná plocha

St. 154/2

911,00

45,88

41 796,68

Součet

 

41 796,68

Úprava ceny – příloha č. 18 - tabulka 1:

 

 

Pozemek ve výhodně položených částech obce

40 %

 

 

Úprava ceny celkem

40 %

+

16 718,67

Mezisoučet

 

58 515,35

Možnost napojení na plynovod:

8 %

 

 

Úprava ceny celkem

8 %

+

4 681,23

Mezisoučet

 

63 196,58

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):

*

0,3760

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby):

*

1,7470

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 – celkem

41 512,06

Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle § 28 odst. 7.

Základní cena = 45,88 Kč/m2.

Název

Parcelní číslo

Výměra
[m2]

Jedn. cena
[Kč/m2]

Cena
[Kč]

ostatní plocha

194/10

239,00

45,88

10 965,32

Součet

 

10 965,32

Úprava ceny - příloha č. 18 - tabulka 1:

 

 

Pozemek ve výhodně položených částech obce

40 %

 

 

Úprava ceny celkem

40 %

+

4 386,13

Mezisoučet

 

15 351,45

Možnost napojení na plynovod:

8 %

 

 

Úprava ceny celkem

8 %

+

1 228,12

Mezisoučet

 

16 579,57

Úprava ceny dle § 28 odst. 7:

*

0,4000

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 36 - dle obce a účelu užití):

*

0,3760

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 35 - dle SKP hlavní stavby):

*

1,7470

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 7 – celkem

4 356,26

Pozemky  - zjištěná cena                                                                                  =           45 868,32 Kč


 

 

C. Rekapitulace cen nemovitosti

Cena nemovitosti bez  opotřebení po zaokr. dle § 49 činí                                  6 341 960,- Kč

Výsledné ceny:

a) Budova                                                                                            =               1 739 221,16 Kč

b) Venkovní úpravy - celkem                                                             =                    55 514,69 Kč

c) Porosty                                                                                            =                    28 690,- Kč

d) Pozemky                                                                                          =                    45 868,32 Kč

 

Výsledná cena nemovitosti činí celkem                                                              1 869 294,17 Kč

Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle § 49 činí                                 1 869 290,- Kč

slovy: jedenmilionosmsetšedesátdevěttisícdvěstědevadesát Kč

V Jindřichově Hradci, 11.5.2004

Rudolf Vondruš

Sládkova ul. 881/II

377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 322 340 , 602 133 836

e-mail: Rudolf.Vondrus@seznam.cz

D. Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 25.1.1989, pod č.j. 55/89, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 2801 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 106/2004.